Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Broker Trust

Informace o zpracování osobních údajů klientů a potenciálních klientů

Společnost 4fin Better together, a.s., IČO: 060 18 521, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 22413 (dále jen „Společnost“), spolupracující se společností Broker Trust, a.s., IČO: 264 39 719, se sídlem Hanusova 1411/18, Michle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7141 (dále jen „Broker Trust“), při poskytování služeb na finančním trhu, může zpracovávat osobní údaje (potenciálních) klientů v pozici správce i zpracovatele (když se podílí na práci s osobními údaji klientů Broker Trust). Toto informační memorandum platí také pro statutární zástupce všech (vč. potenciálních) klientů. Vzhledem k tomu, že si Společnost váží Vašeho soukromí, předkládá Vám níže informace o tom, jakým způsobem zpracovává osobních údaje (potenciálních) klientů. Pečlivě si tyto informace prostudujte a v případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na Společnost prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].
Společnost považuje za samozřejmé, že s osobními údaji bude nakládáno citlivě a vždy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a na něj navazujícími právními předpisy.
Pokud dojde k jakékoli změně Vašich osobních údajů, které byly Společnosti poskytnuty, prosíme, abyste tuto skutečnost Společnosti oznámili.

 1. Zpracování osobních údajů (potenciálních) klientů Společností pro Broker Trust

  Společnost pro Broker Trust zpracovává data ve svém informačním systému a ukládá je na datové úložiště pro ukládání a práci s těmito daty. Přitom bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje následujícím způsobem.

  Jaké osobní údaje Společnost zpracovává?

  Společnost může zpracovávat veškeré Vaše osobní údaje, které jste poskytli Broker Trust, zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k poskytování služeb na finančním trhu, pokud jejich zpracování svěří Broker Trust Společnosti.

  Jak Společnost Vaše osobní údaje zpracovává?

  Společnost pro Broker Trust zpracovává Vaše osobní údaje v postavení jejich zpracovatele, tedy pouze na základě pokynů Broker Trust, který je správcem Vašich osobních údajů a jako takový určuje jakým způsobem a za jakým účelem mají být Vaše osobní údaje zpracovávány a nese za toto zpracování odpovědnost.

  Komplexní informace o tom, jakým způsobem Broker Trust zpracovává, jako správce, osobní údaje svých (potenciálních) klientů, jsou k dispozici v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů klientů Broker Trust dostupném na webových stránkách www.brokertrust.cz.

 2. Zpracování osobních údajů (potenciálních) klientů Společností nad rámec spolupráce s Broker Trust

  Nad rámec spolupráce s Broker Trust může Společnost za následujících podmínek, jako správce Vašich osobních údajů, zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste Společnosti poskytli.

  1. Jaké osobní údaje může Společnost zpracovávat a jakým způsobem?
   1. Nabídka služeb (marketing)

    Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, kopie občanského průkazu nebo obdobného průkazu vydaného orgánem veřejné moci, případně dalšího dokladu totožnosti.

    Za tímto účelem bude Společnost zpracovávat zejména, nikoliv však výlučně, Vaše následující osobní údaje:

    • identifikační údaje: oslovení, titul, jméno a příjmení, datum narození, obchodní jméno, IČO;
    • adresní údaje: adresa trvalého, případně přechodného pobytu či bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání;
    • kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa;
    • další osobní údaje nezbytné k vytvoření nabídky služeb na finančním trhu: údaje o příjmech a výdajích, pohledávkách a závazcích atd.

    Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem bude prováděno na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoli odvolat (tzv. opt-out) a Vaše osobní údaje okamžitě přestanou být za tímto účelem používány.

   2. Uchování (zpracování) osobních údajů i po skončení spolupráce Společnosti s Broker Trust

    Pokud k tomu udělíte souhlas, bude Společnost ve svém informačním systému uchovávat (nadále zpracovávat) všechny Vaše osobní údaje a další data i v případě, pokud Společnost přestane být zpracovatelem takových Vašich osobních údajů pro Broker Trust, a to za účelem zachování kontinuity poskytování služeb na finančním trhu pro případ, že se později rozhodnete odebírat služby od Společnosti nebo dalších s ní propojených (přímo nebo nepřímo majetkově či jinak) nebo spolupracujících třetích osob (např. obchodních partnerů). V takovém případě totiž nebudete muset předmětné údaje Společnosti znovu poskytovat.

    Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem bude prováděno na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoli odvolat (tzv. opt-out) a Vaše osobní údaje okamžitě přestanou být za tímto účelem používány.

   3. Předávání osobních údajů třetím osobám

    Vaše osobní údaje (zejm. základní kontaktní údaje) mohou být předávány třetím osobám propojeným (přímo nebo nepřímo majetkově či jinak) nebo spolupracujícím se Společností (např. obchodním partnerům), které se také mohou podílet na jejich zpracování, a které Vás mohou kontaktovat s nabídkou svých služeb (za předpokladu, že jste k tomu udělil/a souhlas buď přímo těmto společnostem, nebo prostřednictvím Společnosti). Na vyžádání Vám Společnost poskytne jejich aktuální seznam.

    Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem bude prováděno na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoli odvolat (tzv. opt-out) a Vaše osobní údaje okamžitě přestanou být za tímto účelem používány.

   Poskytnutí výše uvedených souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, tzn. nemáte zákonnou ani smluvní povinnost souhlasy udělit.

 3. Příjemci osobních údajů

  Vaše osobní údaje mohou být předávány společnosti Broker Trust, s níž Společnost spolupracuje při poskytování služeb na finančním trhu.

  Vaše osobní údaje mohou být dále předávány podle čl. 2 odst. 1 písm. c), zejm. následujícím společnostem, které se mohou podílet na jejich zpracování:

  • K a Partneři a.s., IČO: 065 43 677, se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 22927;
  • 4fin Reality Better together,, a.s., IČO: 065 42 107, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 22922;
  • 4finance, s.r.o., IČO: 064 61 433, se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 282466.

  Vaše osobní údaje bude zpracovávat Společnost sama automatizovaně či prostřednictvím pověřených zaměstnanců a pracovníků Společnosti, a dále následující zpracovatelé:

  • externí spolupracovníci (zástupci) Společnosti, kteří s Vámi budou za Společnost jednat, či kteří se podílejí na poskytování služeb Broker Trust;
  • třetí osoby, které se podílejí na správě informačních systémů Společnosti, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, případně poskytovatelé obdobných služeb;
  • společnosti ze skupiny Google, tj. Google LLC, Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd a Google Australia Pty, které Společnost využívá jako poskytovatele cloudového datového úložiště (případně jejich subdodavatelé, viz například odkaz https://gsuite.google.com/ či https://policies.google.com/?hl=cs), to však pouze v případě, že některé Vaše osobní údaje budou uloženy v tomto datovém úložišti;

  Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny následujícím třetím osobám:

  • poskytovatelům profesionálních služeb jako advokátům a daňovým poradcům vázaným zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti;
  • osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např. finanční úřad, Česká národní banka, orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím);
  • dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti (např. soud).

  Předávání Vašich osobních údajů, jak výše popsáno, je nezbytné pro účely ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem lze vznést námitku dle čl. 21 Nařízení.

  Vaše osobní údaje nebude Společnost předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím, to však s výjimkou Vašich osobních údajů případně uložených v cloudovém datovém úložišti společností ze skupiny Google, které mohou být zpracovávány i mimo území Evropské unie. Společnost však prostřednictvím vhodných záruk ochrany osobních údajů v dotčených třetích zemích (zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí) zajišťuje, že takové zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s Nařízením.

 4. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů Společností

  Ve vztahu ke zpracování osobních údajů Společností dle čl. 2 výše, můžete vůči Společnosti jako subjekt údajů uplatňovat veškerá práva podle Nařízení, zejména:

  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste jej udělil/a, dle čl. 7 odst. 3 Nařízení;
  • právo získat od Společnosti informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a na další informace podle čl. 13, 14 nebo 15 Nařízení, například informace o účelech zpracování, kategoriích příslušných osobních údajů a příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou tyto osobní údaje zpřístupněny;
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, podle čl. 16 Nařízení;
  • právo na výmaz osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení, např. v případě, že tyto osobní údaje už nejsou nezbytné k účelům, za nimiž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • právo na omezení zpracování za podmínek stanovených v čl. 18 Nařízení, např. pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů;
  • právo získat osobní údaje, které jste poskytl/a Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení;
  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 Nařízení.

  Chcete-li uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů či máte jiný požadavek týkající se zpracování osobních údajů Společností, kontaktujte prosím Společnost prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

  Ve vztahu ke zpracování osobních údajů Společností pro Broker Trust dle čl. 1 výše můžete tato práva uplatňovat přímo vůči Broker Trust. Podrobné informace ohledně uplatňování práv vůči Broker Trust jsou Vám k dispozici v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů klientů Broker Trust dostupném na webových stránkách Broker Trust (www.brokertrust.cz).

 5. Dozorový úřad

  Kromě výše uvedených práv máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

 6. Zabezpečení osobních údajů

  Společnost zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení veškerých osobních údajů, a to prostřednictvím odpovídajících technických a organizačních opatření.

  Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze ti zaměstnanci a pracovníci Společnosti, kteří s nimi skutečně nezbytně potřebují pracovat při plnění svých povinností. Tyto osoby jsou vázány povinností mlčenlivosti, jejíž dodržování je Společností důsledně vyžadováno a kontrolováno.